Bokserski savez Bosne i Hercegovine : Zbog Bartule je EP za juniore neregularno
Obzirom da Predrag Bartula, iako smijenjen sa funkcije 03.02.2024. godine sa svojim saradnicima i dalje poduzima samovoljno radnje u ime Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine, o kojima Savez nije niti upoznat, te za iste saznaje neslužbeno, a koje mogu imati dalekosežne negativne posljedice na Bokserski savez BiH skupština Bokserskog saveza BiH kao najviši organ saveza usvojila je između ostalog odluke kojima se:

• Predragu Bartuli, iako se isti nalazi još uvijek upisan u registru Ministarstva pravde BiH do okončanja zahtjeva za upis izmjena, zabranjuje se svako djelovanje u ime Bokserskog saveza BiH, kao i svim ostalim č̣lanovima smijenjenog upravnog odbora

• Utvrđuje se da je Odluka o imenovanju Adnan Pašića na funkciju Tehničkog sekretara Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine donesena od strane Upravnog odbora Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine od dana 05.03.2024. godine pod brojem 02/3/24 ništavna te ista ne proizvodi pravno dejstvo. Zabranjuje se Adnanu Pašiću vršenje funkcije Tehničkog sekretara, kao i Generalnog sekretara Bokserskog saveza BiH

• Zabranjuje se organizacija Evropskog prvenstva za juniore 2024 u Bosni i Hercegovini, svim Savezima, klubovima, kao i pravnim i fizičkim licima bez ograničenja.


• Zabranjuje se organizacija Evropskog prvenstva za školarce 2024 u Bosni i Hercegovini u ime Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine svim licima.

Savez je došao do saznanja da se Bartula i dalje obraća i raznim institucijama u ime Saveza, iako je u stvarnosti razriješen dužnosti još 03.02.2024. godine, kao i da isti u ime saveza samovoljno potpisuje ugovore, samostalno odlučuje o'organizaciji prvenstava u BiH, donosi odluke uz podršku nekolicine također smjenjenih lica. Navedene radnje su mimo znanja Saveza i odluka skupštine, zbog čega je Skupština Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine kao najviši organ Saveza odlučna da zaustavi samovolju i nezakonito ponašanje pojedinaca. S tim u vezi izglasana je i odluka da će Savez iskoristiti sva raspoloživa sredstva, provesti sve postupke uključujući sudske, krivične, upravne itd., kako bi se Predragu Bartuli, Zijadu Hodžiću, Adnanu Pašiću, Zdravki Simoviću, Enesu Pešteku, Srđanu Govedarici zabranilo nezakonito djelovanje nakon smjene u ime i za račun Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine.Podsjetit ćemo da su na sjednici skupštine Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine odrẓ̌anoj 03.02.2024. godine, između ostalih odluka, razriješeni dužnosti svi članovi Upravnog odbora na čelu sa Predragom Bartulom. Nekoliko smijenjenih lica predvođenih Predragom Bartulom pokušalo je na razne načine osporiti legalitet sjednice, što do danas nisu uspjeli.

Pretpostavljamo da je razlog pokretanja svih ovih neosnovanih postupaka od strane Bartule i drugih odugovlačenje registracije izmjena u Ministarstvu pravde BiH kako bi se isti, iako smijenjen, i dalje mogao predstavljati i djelovati kao predsjednik Upravnog odbora BS BiH i raditi samovoljno, bez saglasnosti Saveza. U postupku je upis izmjena organa upravljanja pred Ministarstvom pravde BiH, koji će se okončati nakon presude Suda BiH.

Naglašavamo da je da je prema Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH (član 32. tačka 2.) Bokserskom savezu BiH zabranjeno obavljanje bilo kakvih pravnih radnji do okončanja registracije promjena. U skladu sa ovom odredbom, ništavi su i biti će svi ugovori i pravni poslovi zaključeni sa Bokserskim savezom Bosne i Hercegovine nakon 3. februara 2024. godine, pa do upisa promjena u registar Ministarstva pravde.

S tim u vezi, molimo Vas da se suzdržite od bilo kakve saradnje i poslovnih aktivnosti sa navedenim licima do okončanja sudskog postupka. Sva lica koja se ogluše na ovo obavještenje snosit će samostalno sve posljedice svojih (ne)postupanja, bez odgovornosti Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine.

Bokserskom savezu Bosne i Hercegovine je jako stalo da održi dobre poslovne odnose sa Vama zbog čega Vam i dostavljamo ovo obavještenje, a kako bismo Vas zaštitili od svih eventualnih negativnih posljedica.

Također Vas molimo da svu korespondenciju sa navedenim licima proslijedite na ovaj (zvanicni) email Saveza obzirom da ce biti dokazima u krivicnim postupcima i prijavama pred nadležnim organima. – stoji u saopćenju Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine.