Poznato je da se pred Sudom Bosne i Hercegovine trenutno vodi nekoliko postupaka gdje su optužnice podignute na osnovu dokaza iz Sky Ecc ili Anom aplikacije, a, nakon presude Evropskog suda pravde (ESP), sudbina ovih postupaka je upitna.

Naime, presuda ESP od 30. aprila 2024. godine je riješila pitanje upotrebljivosti dokaza iz kriptovanih aplikacija i domaći sudovi će svakako morati slijediti stavove, kako ove presude, tako i stavove drugih nacionalnih sudova u Evropi po pitanju zakonitosti ovakvih dokaza.

Nakon presude Evropskog suda pravde, koja direktno obavezuje članice Evropske unije, holandski sudovi su počeli sa njenom primjenom, a sigurno će njen primjer slijediti i druge zemlje iz EU.

Odgovor da li je Bosna i Hercegovina "požurila" sa vođenjem ovakvih postupaka prije nego što je Evropski sud pravde riješio pitanje njihove upotrebljivosti dala je advokatica Tatjana Savić.

Holandija počela primijenjivati kriterije o zakonitosti Sky ili Anom dokaza

- Evropski sud pravde donio je odluku u kojoj je uspostavio određene kriterije i principe koje svaki domaći sud mora da primijeni prilikom procjene da li su dokazi, koji su dobijeni presretanjem komunikacija preko kriptovanih aplikacija, zakoniti ili ne. Vrlo bitno je istaći da, iako nismo članica Evropske unije, tu su uspostavljeni određeni principi za koje smatram da bi trebalo svako domaće pravosuđe da ih razmotri prije nego što odluči jesu li takvi dokazi prihvatljivi ili ne. Dakle, odluka Evropskog suda pravde nije takva da apriori kaže da li su ti dokazi zakoniti ili ne, nego daje određene upute pravosuđima zemalja članica prilikom odlučivanja. Imajući u vidu da se tu radi o jednim opštim principima zakonitosti, smatram da bi iste principe prilikom donošenja odluke o prihvatljivosti takvih dokaza trebalo da primjenjuje i pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Te preporuke morat će da primijene sve zemlje Evropske unije prvenstveno, a ostaje i zemljama koje su van nje da se rukovode tim osnovnim principima koji su tu postavljeni. Samo je pitanje kada će u kom domaćem pravosuđu naići vrijeme za donošenje odluke. Najbitnije je sada vidjeti odluku njemačkih sudova, koji su u stvari pokrenuli cijelo ovo pitanje pred sudom Evropske unije. Konkretnih odluka u BiH, odnosno presuda, još nema. Nijedan predmet u kojem su korištene te kriptovane aplikacije kao dokazi nije sazrio za presuđivanje. Mislim da će pravosuđe u BiH u određenoj mjeri morati da prati ono što kažu pravosuđa Evropske unije. Bilo bi krajnje nelogično da pravosuđa u EU donesu stav da je nešto nezakonito, a potiče iz EU, a da Bosna i Hercegovina kaže da je zakonito. Očekujem prvo da više zemalja Evropske unije donese svoje odluke i da se vidi na koji način su primijenjeni ti principi. Da se polako ti stavovi šire u zemlje izvan Evropske unije – kaže advokatica Tatjana Savić.

Okružni sud u gradu Gerdelandu u Holandiji je 28. maja 2024. godine donio odluku kojom je, nakon prigovora branilaca, utvrdio da je Holandija morala biti obaviještena od Francuske da se njeni građani prisluškuju. Ova obaveza je utvrđena odlukom Evropskog suda, što je samo jedan od kriterija prihvatljivosti dokaza iz Sky Ecc aplikacije. S obzirom da je Holandija, zajedno s Francuskom i Belgijom, učestvovala u zajedničkoj policijskoj operaciji dešifrovanja Sky Ecc aplikacije, Sud je utvrdio da je Holandija bila obaviještena.

U takvoj situaciji jasno je da će i u Bosni i Hercegovini sudbina ovakvih dokaza zavisiti, između ostalog, i od ovog kriterija, tj. da li je naša zemlja bila obaviještena da li se prisluškuju njeni građani za koje se sumnja da su koristili kriptovane aplikacije. To praktično znači da je Bosna i Hercegovina morala biti obaviještena od strane Francuske da su i naši građani bili korisnici Sky Ecc aplikacije i da su njihovi razgovori i poruke presretnuti, odnosno da je SAD obavijestio našu zemlju o presretanju poruka lica za koje se sumnja da su koristili Anom aplikaciju. Koliko je do sada poznato, takvih obavještenja nema. Ako se to i utvrdi, pitanje je kakva će biti sudbina ovakvih postupaka. Također se postavlja pitanje ispunjenosti ostalih kriterija koje je utvrdio Evropski sud pravde.

Da kriptovana aplikacija sama po sebi nije dovoljan dokaz, nedavno je utvrdio Okružni sud u Holandiji u gradu Gelderlandu u presudi od 24. aprila 2024. godine. Kako se navodi u toj presudi, sud je zaključio da razgovori u Sky Ecc aplikaciji ne pružaju dovoljno dokaza za donošenje osuđujuće presude, zbog čega je u tom predmetu donio oslobađajuću presudu za šverc droge, jer nije ispunjen zakonski minimum dokaza (Presuda broj:ECLI:NL:RBGEL:2024:2702).