Dana 21. juna 2024.godine, u 12:24 sati došlo je do raspada elektroenergetskih sistema Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske.

Prema prvim preliminarnim analizama i informacijama koje su prezentovane na telekonferenciji održanoj 21.06.2024. godine u 16:30 sati u organizaciji Evropske asocijacije operatora prenosnih sistema za električnu energiju (ENTSO-E), raspad je krenuo u 12:20 sati u elektroprenosnoj mreži Albanije ispadom interkonektivnog dalekovoda 400 kV Zemlak (Albanija) – Kardia (Grčka), saopćeno je danas iz Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH).
Kvar na dalekovodima

Iako je ovom ispadu prethodio ispad dalekovoda 400 kV Podgorica 2 – Ribarevina u Crnoj Gori, prenosna mreža Crne Gore i susjednih sistema je bila u pogonu sa normalnim pogonskim parametrima.

Nakon ispada pomenutog dalekovoda Zemlak – Kardia, dolazi do kaskadnih ispada 400 kV, 220 kV i 110 kV dalekovoda u Albaniji nakon čega se incident trenutno prenio u elektroenergetski sistem Crne Gore, uzrokujući ispad 220 kV dalekovoda Mojkovac – Podgorica 1. Na ovaj način prenosni sistem Crne Gore je ostao vezan na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine uz injektiranje snage od 400 MW istosmjernim kablom iz Crne Gore ka Italiji, saopćeno je danas.

Potom, pojasnili su, kako je došlo do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih vodova.

- Usljed prekomjernih tokova električne energije od sjeveroistočnog dijela BiH ka jugu, dolazi do naponskog kolapsa i kaskadnog ispada svih interkonektivnih vodova između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u 12:22 časova, što dalje uzrokuje potpuni raspad elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine i dijela Hrvatske (priobalni dio) koji se dogodio u narednih 60 – 90s. Obzirom da je elektroenergetski sistem BiH sastavni dio jedinstvenog prenosnog sistema kontinentalne Evrope, ovakav epilog događanja u BiH i dijelu Hrvatske je bio neminovan i bez mogućnosti sprečavanja eskalacije imajući u vidu količinu energije koja se u tom trenutku prenosila preko BiH i brzinu kaskadnih ispada u regiji. U cilju boljeg razumijevanja situacije napomenućemo da prenosna moć 400 kV dalekovoda iznosi 1300 MW, a u trenutku raspada sistem za nadzor prenosne mreže BiH (SCADA/EMS) u dispečerskom centru NOSBiH-a bilježi tokove snage i do 2250 MW po pojedinim 400 kV dalekovodima“.

Za razliku od 20.06.2024.godine, kada se desila slična situacija sa znatno manjim tranzitnim tokovima električne energije preko BiH, gdje je pravovremenom reakcijom operativnog osoblja DC NOSBiH-a spriječen raspad elektroenergetskog sistema BiH, događaj od 21.06.2024. je zbog svog intenziteta i brzine eskalacije bio u potpunosti van operativne kontrole DC NOSBiH-a i mogućnosti spriječavanja - saopćili su.

Adekvatnim dispečerskim akcijama koje se primjenjuju pri podizanju sistema iz “black-out” stanja, operativno osoblje DC NOSBiH-a u najkraćem vremenskom roku je stabilizovalo elektroenergetski sistem BiH.
Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH

- U skladu sa propisanim procedurama i pravilima upravljanja prenosnim sistemom napon je prioritetno proslijeđen važnijim potrošačkim čvorištima, kao i proizvodnim jedinicama, sa ciljem ponovne sinhronizacije i obezbijeđenja neophodne električne energije za pokrivanje potreba potrošnje. Resinhronizacija elektroenergetskog sistema BiH i normalizacija stanja, izuzev pokrivanja deficita u proizvodnji zbog ispada termoelektrana i nemogućnošću njihovog brzog povratka na mrežu zbog tehnologije rada, izvršena je u rekordnom roku od 2 sata.

Detaljna analiza događaja će u skladu sa ustaljenom praksom ENTSO-E biti vršena u narednim sedmicama o čemu će javnost biti pravovremeno obavještena, a ono što se sa sigurnošću može potvrditi jeste da su događanja u elektroenergetskom sistemu BiH posljedica regionalnih energetskih incidenata - poručili su danas iz NOS BiH i zaključili:

- Kako bi se ovakve i slične situacije prevenirale od izuzetne važnosti je da se elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine ojača prijeko potrebnim investiranjem u prenosnu mrežu, koja zbog svoje zastarjelosti i promjene ustaljenih obrazaca rada elektroenergetskih sistema (integracija obnovljivih izvora energije), ne može adekvatno da odgovori na sve izazove”.

Inače, od 2005. godine Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) upravlja sistemom prijenosa električne energije u BiH u svrhu osiguranja kontinuiranog snadbijevanja električnom energijom po definiranim standardima kvaliteta za dobrobit građana BiH.