Dževad Juzbašić, historičar koji je bio redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANU BiH), preminuo je danas u Sarajevu u 95. godini.

Na portalu historiografija.ba je istaknuto da je rođen 2. septembra 1929. u Sarajevu. Studij historije je završio 1955. na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) te je nakon kraćeg rada kao profesor u Prvoj klasičnoj gimnaziji, naučnu karijeru počeo u Institutu za historiju u Sarajevu (tada pod nazivom Institut za istoriju radničkog pokreta), gdje se najvećim dijelom bavio historijom Bosne i Hercegovine u austrougarskom periodu.

Doktorirao je s tezom "Izgradnja željeznica u Bosni i Hercegovini u svjetlu austrougarske politike od okupacije do kraja Kallayeve ere" te se posebno bavio pitanjima jezičke politike u Bosni i Hercegovini, odnosno širim pitanjima nacionalno-političih odnosa i privrednih kretanja u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Osim rada u Institutu za historiju, 1994. izabran je i za redovnog profesora na Filozofskom fakultetu UNSA. Za dopisnog člana ANU BiH je izabran 1995., a za redovnog 2002. godine.

"Akademik Dževad Juzbašić je ostavio dubok trag u našoj historiografiji i bio jedan od najcjenjenijih bh. historičara", navedeno je na portalu historiografija.ba.

Između ostalog, dobitnik je prestižne Herderove nagrade 1994., koju dodjeljuje Univerzitet u Beču, i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva 2000.