Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH traži od Vlade FBiH i Regulatorne komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) da u Prijedlog odluke o određivanju dodatnih krajnjih kupaca od posebnog društvenog značaja uvrsti sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine kao i javna komunalna preduzeća i javne ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave imajući u vidu da isti obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa. Savez općina i gradova FBiH ukazuje na negativne efekte Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine na budžete jedinica lokalne samouprave.

Savez općina i gradova Federacije BiH je obaviješten od strane Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB Mostar da, svi korisnici koje ne spadaju u grupu malih kupaca, kao i kupaca od posebnog društvenog značaja, gube uslugu javnog snabdijevanja. Istovremeno, ponude koje su dostavljene na osnovu usluge tržišnog snabdijevanja bile su znatno skuplje u odnosu na ranije cijene.

Od strane Saveza općina i gradova FBiH upućene su urgencije da se cijena električne energije za jedinice lokalne samouprave ograniči na prihvatljivi nivo i da se prepozna poseban status koje imaju općine i gradovi, kako ne bi došlo do enormnog povećanja cijene. Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 15. sjednici održanoj 3.01.2024. godine, podržao je prijedlog Saveza. Osim toga, podržali su i prijedlog u kojem se traži od Vlade FBiH izmjena Zakona o električnoj energiji na način da se jedinice lokalne samouprave prepoznaju kao kupci od posebnog društvenog značaja.

Na osnovu odluka Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, te zaključaka parlamentarnih odbora i komisija, Stručna služba Saveza obratila se i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, sa molbom da se općine i gradovi uvrste na Listu kupaca od posebnog društvenog značaja.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu nastojati zaštiti interese općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, na način da se zakonski prepozna pozicija općina i gradova kao kupaca od posebnog društvenog značaja.
Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 51 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćili su iz Saveza općina i gradova FBiH.